Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa nr 1 im. św. Jana Kantego i Gimnazjum w Międzybrodziu Bialskim

 

Nawigacja

godło

Dokumenty szkoły

Regulamin kontroli zarządczej

ZARZĄDZENIE NR7/2010

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘDZYBRODZIU BIALSKIM

Z DNIA 01 lutego 2010 r.

 

Dotyczy : kontroli zarządczej w Zespole Szkół w Międzybrodziu Bialskim

 

Na podstawie art. 69 ust.1 pkt.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych  (Dz. Urz. Min. Fin. Nr 15 z dnia 30 grudnia 2009r.) zarządza się, co następuje:

 1

W celu zapewnienia funkcjonowania adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w Zespole Szkół w Międzybrodziu Bialskim ustalam standardy kontroli zarządczej, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

2

Wykonanie zarządzenia powierza się wszystkim pracownikom pedagogicznym, obsługowym i administracyjnym Zespołu Szkół w Międzybrodziu Bialskim, a także pracownikom GZO na podstawie odrębnego porozumienia.

 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 7

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W MIĘDZYBRODZIU BIALSKIM

Z DNIA 01 LUTEGO 2010 r.

 

STANDARDY KONTROLI ZARZĄDCZEJ

 

 1. Postanowienia ogólne

Art. 11 ust 1-3 ustawy o finansach publicznych:

Jednostka finansów publicznych, jednostka budżetowa, działająca na podstawie statutu, podstawą gospodarki finansowej jest plan dochodów i wydatków „ plan finansowy jednostki budżetowej”

Art. 44 ust.3 ustawy o finansach publicznych:

Wydatki jednostki dokonywane są w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasad:

 1. Uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów,
 2. Optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów,
 3. Terminowego i zgodnego z wysokością wynikającą z wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
 4. Na podstawie umów (usługi, dostawy, roboty budowlane) zawarte w następstwie postępowań określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

Art. 68 ust 2 ustawy o finansach publicznych:

Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w jednostce, w szczególności:

 1. Zgodności działalności z przepisami prawa i procedurami wewnętrznymi
 2. Skuteczności i efektywności działania
 3. Wiarygodności sprawozdań
 4. Ochrony zasobów
 5. Przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania
 6. Efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 7. Zarządzania ryzykiem

 

 1. Postanowienia szczególne

 

STANDARDY KONTROLI ZARZĄDCZEJ

 

 1. Środowisko wewnętrzne
  • Przestrzeganie wartości etycznych

W naszej placówce obowiązuje przestrzeganie  wartości etycznych  wynikających z Karty Nauczyciela, Ustawy o Systemie Oświaty oraz z Ustawy o Pracownikach Samorządowych, zawartych w opracowanym na ich podstawie statucie Zespołu Szkół w Międzybrodziu Bialskim.

Postępowanie pracowników jest weryfikowane poprzez oceny okresowe.

Prowadzony jest system zlecania zadań i realizacji celów wynikających z planu finansowego oraz arkusza organizacji roku szkolnego.

 • Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna naszej placówki dostosowana jest do jej celów i zadań. Jest jasna i zrozumiała. Określa zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności dla każdego pracownika oraz zakres podległości poszczególnych komórek organizacyjnych jednostki.  Wynika ze Statutu i Regulaminu Pracy Zespołu Szkół.

 • Kompetencje zawodowe

Zatrudniamy pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe w oparciu o normy prawa oświatowego:

- Rozporządzenie MEN z dnia 12 marca 2009w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 27 marca 2009 r.)

Nabór jest jawny i powszechny, dokonywany w sposób zapewniający wybór najlepszego kandydata, posiadającego najwyższe kwalifikacje metodyczne i merytoryczne.

Nabór na stanowiska administracyjne odbywa się w drodze konkursu.

Pracownicy potwierdzają swoje kwalifikacje okazując stosowne dokumenty, które w odpowiedni sposób gromadzimy.

 • Delegowanie uprawnień

W naszej placówce stosuje się delegowanie uprawnień do podejmowania decyzji o charakterze bieżącym, a przyjęcie ich potwierdzane jest podpisem osoby przyjmującej. Niektóre obowiązki przekazuje się na podstawie odrębnych upoważnień pracownikom administracji. Zostało również zawarte porozumienie z GZO w zakresie obsługi finansowo-księgowej i kadrowej dotyczące dyrektorów.

 1. Cele i zarządzanie ryzykiem

 

 • Misja

Misją naszej jednostki jest przede wszystkim wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci będących uczniami Zespołu Szkół, koncentrując się na:

 1. Wspomaganiu dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowaniu czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji
 2. Budowaniu systemu wartości, w tym wychowywaniu dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym, co dobre i co złe.
 3. Kształtowaniu u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej do racjonalnego  radzenia sobie w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek
 4. Rozwijaniu umiejętności społecznych dzieci, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi
 5. Stwarzaniu warunków sprzyjających nauce dzieci o zróżnicowanych  możliwościach fizycznych i intelektualnych
 6. Trosce o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczna , zachęcaniu do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych;
 7. Budowaniu dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności wypowiadania się przez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne;
 8. Kształtowaniu u dzieci poczucia przynależności społecznej(do rodziny , grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej)oraz postawy patriotycznej;
 9. Zapewnieniu dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości , aktywności i samodzielności , a także kształtowaniu tych wiadomości i umiejętności, które są ważne  w edukacji szkolnej.

 

 • Cele i zadania , monitorowanie i ocena ich realizacji

Cele i zadania naszej placówki określane są jasno w rocznej perspektywie poprzez:

- opracowanie planu pracy Zespołu Szkół

- opracowanie programu profilaktyki

- organizację roku szkolnego

-opracowanie planu finansowego

- monitorowanie ich realizacji

- bieżące działania  mające na celu pozyskiwanie dofinansowania i dodatkowych  środków.

 • Identyfikacja i analiza ryzyka, reakcja na ryzyko

W naszej placówce na bieżąco monitorowane jest ryzyko zwłaszcza wydolności finansowej. Sporządzane są analizy z wykorzystania środków i składane wnioski o dofinansowanie do organu prowadzącego i na zewnątrz.

 1.  Mechanizmy kontroli
  • Nadzór

W naszej jednostce funkcjonują mechanizmy kontroli w obszarach finansowym, księgowym i zarządczym.

 • Dokumentowanie systemu kontroli zarządczej

W jednostce dokumentację systemu kontroli zarządczej stanowią wewnętrzne procedury, instrukcje ,wytyczne i dokumenty określające zakres obowiązków , uprawnień i odpowiedzialności pracowników oraz inne dokumenty wewnętrzne.

Działalność naszej jednostki regulują ;

- w zakresie gospodarki finansowej:

 • przyjęte zasady polityki rachunkowości
 • instrukcja obiegu dokumentacji
 • instrukcja inwentaryzacyjna

- w zakresie organizacji i zarządzania;

 • statut jednostki
 • arkusz organizacyjny
 • przydział czynności pracowników

- zarządzania nieruchomością :

 • książka obiektu budowlanego
 • dokumentacja z przeglądów i kontroli obiektów
 • instrukcja przeciwpożarowa z planami ewakuacyjnymi

- zatrudniania i wynagradzania pracowników:

 • regulamin pracy
 • regulaminy wynagradzania pracowników
 • regulamin przyznawania nagród nauczycielom
 • procedury obsadzania wolnych stanowisk administracyjnych
 • procedury postępowania przy ubieganiu się o kolejne stopnie awansu zawodowego nauczycieli
 • zasady przyznawania nauczycielom pomocy zdrowotnej
 • teczki osobowe

- bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • ocena ryzyka zawodowego
 • wykaz środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego na poszczególnych stanowiskach
 • dokumentacja szkoleń BHP
 • instrukcje BHP
 • procedury postępowania w razie wypadków przy pracy

- systemu HACCP

 •  księga HACCP

 

 • Ochrona zasobów

Ochrona zasobów w naszej placówce obejmuje zasoby ludzkie i materialne. Jest zorganizowana poprzez zobowiązanie pracowników do określonego zachowania.

Dotyczy systemu danych osobowych , informatycznych.  Placówka korzysta wyłącznie z legalnych programów

W jednostce wyznaczony jest administrator ochrony danych osobowych (Ustawa o  systemie danych osobowych)

 • Szczegółowe mechanizmy kontroli operacji finansowych i gospodarczych

Mechanizmy kontroli finansowej funkcjonują na podstawie porozumień zawartych pomiędzy Dyrektorem GZO, a Dyrektorem Zespołu Szkół.

Mechanizmy kontroli gospodarczej ujęte są w księgach rachunkowych i ewidencji środków trwałych ,oraz spisie inwentarza placówki.

 

 • Mechanizmy kontroli systemów informatycznych

W ramach mechanizmu kontroli systemów informatycznych funkcjonuje opracowana instrukcja bezpieczeństwa informacji a także powołano administratora bezpieczeństwa informacji.

 1. Informacja bieżąca oraz komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna

System komunikacji funkcjonujący na terenie naszej placówki umożliwia przepływ informacji w kierunku poziomym i pionowym w obrębie struktury organizacyjnej i samorządu terytorialnego  dbając o właściwe zrozumienie przekazywanych informacji. System ten obejmuje:

-rejestr wpływu dokumentów

- rejestr wniosków i skarg

- korespondencja prowadzona zgodnie z kodeksem postępowania administracyjnego

Komunikacja zewnętrzna zapewnia wymianę ważnych informacji z podmiotami zewnętrznymi, mającymi wpływ na osiąganie celów i realizacje zadań.

 1. Monitorowanie i ocena systemu kontroli zarządczej
  • Samoocena

Samoocena   to   formalny   proces,   który   umożliwia  Dyrektorowi Zespołu Szkół

dokonanie przeglądu istniejących mechanizmów kontroli pod   względem   adekwatności   oraz   przekazywanie   zaleceń a także  uzgadnianie  i wdrażanie ulepszeń.

Dwa razy w roku,   w   terminie   do   końca   każdego półrocza dyrektor, gromadzi informacje na temat stopnia realizacji celów i zadań (planu pracy), potencjalnych zagrożeń wraz z propozycjami działań zaradczych czy też korekcyjnych .

 

 • Uzyskiwanie zapewnienia o stanie kontroli zarządczej.

Potwierdzeniem uzyskania zapewnienia  o stanie kontroli jest oświadczenie o stanie kontroli zarządczej za poprzedni rok.